Berita

INDEKS KEBAHAGIAAN RAKYAT MALAYSIA 2021

Laporan Indeks Kebahagiaan Rakyat Malaysia (MHI) 2021 baru pertama kali dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM). Kajian ini berdasarkan Tinjauan Kepuasan Rakyat Malaysia 2021, yang dijalankan untuk mengukur tahap kebahagiaan rakyat Malaysia dari pelbagai perspektif, termasuk fizikal, sosial, emosi dan rohani. MHI adalah penting sebagai faktor dalam menilai tahap kebahagiaan rakyat Malaysia secara keseluruhan dan peringkat negeri, yang boleh digunakan untuk menggalakkan kemakmuran dan masyarakat yang pelbagai. Ini selaras dengan strategi yang digunakan untuk melaksanakan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG).

Komponen dan Indikator MHI.

Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, “Survei ini mengandungi komponen dan indikator yang komprehensif bagi mengukur tahap kebahagiaan rakyat. Sebanyak 73 indikator diliputi yang dirangkumkan kepada 13 komponen MHI iaitu keluarga, perumahan dan alam sekitar, penyertaan sosial, kesihatan, kemudahan komunikasi, pendidikan, persekitaran kerja, pendapatan, keselamatan awam, penggunaan masa, amalan kerohanian, kebudayaan dan pengalaman emosi. Dalam kajian ini, tahap kebahagiaan rakyat Malaysia dikategorikan kepada lima skor iaitu nilai 0.00 – 2.00 sangat tidak bahagia; 2.01 – 4.00 tidak bahagia; 4.01 – 6.00 sederhana bahagia; 6.01 – 8.00 bahagia dan 8.01 – 10.00 sangat bahagia. Pengukuran ini menunjukkan semakin tinggi nilai skor diperoleh, semakin baik tahap kebahagiaan rakyat Malaysia. Rujukan utama yang digunakan dalam pelaksanaan survei ini adalah berdasarkan manual antarabangsa antaranya, World Happiness Report (WHR), Human Development Index (HDI) dan OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being.”

Skor keseluruhan dan skor komponen MHI

Ketua Perangkawan Malaysia berkata, “Prestasi skor MHI pada tahun 2021 berada di tahap bahagia iaitu pada skor 6.48. Analisis mengikut komponen menunjukkan skor indeks tertinggi yang dicatatkan adalah komponen keluarga iaitu 7.23, diikuti komponen amalan kerohanian (7.21) dan kesihatan (6.75). Komponen lain iaitu komponen penggunaan masa direkodkan pada skor 6.72, penyertaan sosial (6.46), perumahan dan alam sekitar (6.39), persekitaran kerja (6.31), pendidikan (6.30), keselamatan awam (6.28), kebudayaan (6.20), pengalaman emosi (6.15), kemudahan komunikasi (6.14) dan pendapatan (6.04). Secara keseluruhan, kesemua 13 komponen adalah berada di tahap bahagia antara skor 6.04 hingga 7.23.”

Skor komponen MHI tertinggi

Menurut Ketua Perangkawan Malaysia, “Bagi komponen tertinggi iaitu komponen keluarga (7.23), penyumbang utama adalah indikator hubungan kekeluargaan di mana responden memilih skala bahagia (64.0%) dan sangat bahagia (19.0%). Ini diikuti dengan indikator keselamatan keluarga di mana 60.8 peratus memilih skala bahagia dan 15.8 peratus memilih sangat bahagia. Sebanyak 53.2 peratus memilih skala bahagia dan sangat bahagia (11.7%) bagi indikator kestabilan kewangan keluarga. Manakala, kurang 35.0 peratus memilih skala sederhana bahagia dan ke bawah bagi setiap indikator tersebut. Seterusnya, skor MHI kedua tertinggi iaitu komponen amalan kerohanian (7.21), lebih 72.0 peratus memilih skala bahagia dan ke atas bagi kesemua indikator dalam komponen ini iaitu amalan keagamaan, amalan kerohanian/ keagamaan bersama komuniti dan sikap hormat menghormati kepelbagaian amalan kerohanian/ keagamaan masyarakat lain. Skor MHI ketiga tertinggi iaitu komponen kesihatan (6.75) pula disumbangkan oleh dua indikator yang merekodkan skala bahagia dan sangat bahagia lebih daripada 70.0 peratus iaitu tahap kesihatan dan bekalan ubat-ubatan yang dibekalkan oleh kerajaan. Manakala, bagi indikator kadar bayaran perkhidmatan swasta, 68.8 peratus memilih skala sederhana bahagia dan ke bawah.”

Skor komponen MHI mengikut negeri

Analisa mengikut komponen dan negeri menunjukkan amalan kerohanian mencatatkan skor MHI tertinggi di kebanyakan negeri. Didapati 10 negeri mencatatkan skor tertinggi bagi komponen ini iaitu Terengganu (8.11) diikuti W.P. Putrajaya (8.01), Kelantan (7.93), Negeri Sembilan (7.72), Kedah (7.69), Perlis (7.63), Johor (7.47), Perak (7.19), Sabah (7.05) dan Melaka (6.81). Selain itu, lima negeri merekodkan komponen keluarga sebagai skor tertinggi iaitu W.P. Kuala Lumpur (9.08), Pahang (8.21), Sarawak (7.57), Pulau Pinang (7.26) dan Selangor (6.53). Satu-satunya negeri yang mencatatkan komponen penggunaan masa sebagai skor tertinggi adalah W.P. Labuan (9.93).

Ketua Perangkawan turut mengulas, “Hasil dapatan survei menunjukkan W.P. Labuan adalah negeri yang mencatatkan skor MHI tertinggi iaitu 9.29 pada tahap sangat bahagia. Kesemua komponen berada pada tahap sangat bahagia iaitu penggunaan masa (9.93), keluarga (9.91), amalan kerohanian (9.83), keselamatan awam (9.74), kemudahan komunikasi (9.64), perumahan dan alam sekitar (9.61), persekitaran kerja (9.50), kesihatan (9.49), penyertaan sosial (9.34), kebudayaan (9.18), pendapatan (8.96) dan pendidikan (8.01) kecuali komponen pengalaman emosi (7.58) berada pada tahap bahagia. W.P. Kuala Lumpur berada pada tangga kedua tahap bahagia dengan skor MHI 7.77. Komponen keluarga dan amalan kerohanian mencatatkan skor MHI pada tahap sangat bahagia iaitu masing-masing pada skor 9.08 dan 8.51. Manakala, komponen selebihnya mencatatkan skor MHI di tahap bahagia iaitu kesihatan (7.96), penggunaan masa (7.89), kebudayaan (7.85), kemudahan komunikasi (7.76), pendidikan (7.72), perumahan dan alam sekitar (7.71), keselamatan awam (7.69), persekitaran kerja (7.44), pengalaman emosi (7.30), pendapatan (7.09) dan penyertaan sosial (7.07). Seterusnya, W.P. Putrajaya merekodkan tangga ketiga dengan skor MHI 7.28 pada tahap bahagia. Komponen amalan kerohanian (8.01) berada pada tahap sangat bahagia. Manakala komponen lain berada pada tahap bahagia iaitu komponen keluarga (7.83), perumahan dan alam sekitar (7.74), penggunaan masa (7.56), kesihatan (7.43), keselamatan awam (7.34), persekitaran kerja (7.23), penyertaan sosial dan pendidikan (7.18), kemudahan komunikasi (7.11) dan pengalaman emosi (7.01).”

Skor MHI mengikut negeri dan strata

Menurut stratum bandar dan luar bandar Malaysia, skor MHI berada pada tahap yang memuaskan, masing-masing dengan markah 6.46 dan 6.54. Didapati bahawa komponen keluarga di bandar mempunyai skor indeks tertinggi daripada semua komponen (7.23). Kawasan luar bandar mendapat markah tertinggi (7.28) bagi komponen amalan rohani. W.P. Labuan (9.21), W.P. Kuala Lumpur (7.77), dan W.P. Putrajaya merupakan negeri yang mempunyai skor Indeks Kebahagiaan tertinggi bagi lapisan bandar (7.28). W.P. Labuan (9.50), Terengganu (7.14), dan Perlis mempunyai skor Indeks Kegembiraan tertinggi bagi strata luar bandar (7.07).

Skor MHI mengikut jantina

Analisis khusus jantina mendedahkan bahawa wanita (6.49) mengatasi lelaki (6.46). Sembilan (9) daripada 13 komponen MHI mempunyai responden perempuan yang mendapat markah lebih tinggi daripada responden lelaki: keluarga (7.25), penyertaan sosial (6.46), kesihatan (6.78), kemudahan komunikasi (6.14), pendidikan (6.35), pendapatan (6.07) , penggunaan masa (6.74), amalan rohani (7.26), dan budaya (6.25). Selebihnya komponen mempunyai nilai indeks kebahagiaan yang lebih besar untuk lelaki berbanding wanita, masing-masing termasuk persekitaran kerja (6.31), keselamatan awam (6.28), dan amalan emosi (6.16). Walau bagaimanapun, kedua-dua jantina menerima skor yang sama untuk komponen perumahan dan persekitaran (6.39).

Skor MHI mengikut etnik dan kumpulan umur

Didapati bahawa semua penarafan indeks kebahagiaan kumpulan etnik, yang berkisar antara 6.28 hingga 6.50, berada pada tahap ceria. Amalan rohani mendapat markah 7.33 daripada 10 pada penilaian etnik Bumiputera. Komponen keluarga indeks, yang masing-masing mempunyai skor 7.32 dan 7.15 bagi kumpulan etnik Cina dan India, mempunyai skor indeks tertinggi. Skor indeks kebahagiaan mengikut kumpulan umur mendedahkan bahawa semua kumpulan umur mengalami tahap kebahagiaan, dengan kumpulan umur 55 hingga 59 tahun mempunyai skor indeks tertinggi (6.51).

Skor MHI mengikut pencapaian pendidikan dan taraf perkahwinan

Pendidikan tinggi (6.58) mendapat skor indeks kebahagiaan tertinggi dalam kategori pencapaian pendidikan, diikuti pendidikan rendah (6.53), pendidikan menengah (6.41), dan tiada pendidikan formal (6.4). (6.31). Keputusan ini menunjukkan bahawa semua kategori pencapaian pendidikan berada pada tahap yang memuaskan. Semua darjah perkahwinan mempunyai skor indeks yang berada pada tahap gembira, dengan balu atau duda (6.40) mempunyai nilai yang paling rendah.

Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin merumuskan, “Secara keseluruhannya, rakyat Malaysia berada pada tahap bahagia walaupun negara berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 dan krisis ekonomi, pada tahun pelaksanaan Survei MHI 2021. Senario ini mungkin akan berbeza untuk kajian yang akan datang. Penemuan survei ini juga menunjukkan tidak wujud jurang yang ketara antara strata, etnik, kumpulan umur, jantina, pencapaian pendidikan dan taraf perkahwinan dalam mengukur tahap kebahagiaan rakyat Malaysia.”

Ketua Perangkawan juga menyatakan, “Dalam aspek Human Development Index (HDI), skor HDI Malaysia adalah 0.804 yang menjadikan Malaysia dalam kategori high human development, berada di tangga 61 daripada 186 negara dan wilayah. Komponen MHI menjadi indikator tambahan kepada indeks sedia ada seperti Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (IKRM), Indeks Kesejahteraan Keluarga (IKK), Indeks Jenayah dan indeks lain yang dikeluarkan. Ini juga selari dengan inisiatif yang dilaksanakan oleh negara lain di dunia di mana selain daripada melihat indikator ekonomi seperti Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), eksport & import, pelaburan dan kadar pengangguran, indikator sosial seperti indeks kebahagiaan yang dikeluarkan hari ini juga menjadi pengukuran penting kualiti hidup rakyat sesebuah negara.”

Kedua-dua Kajian Pendapatan, Perbelanjaan dan Kemudahan Asas Isi Rumah (HIES/BA) 2022 dan Tinjauan Ekonomi Tahunan 2022 (AES 2022) sedang dijalankan oleh DOSM antara 1 Januari 2022 dan 31 Disember 2022. DOSM amat berterima kasih atas bantuan tersebut daripada responden yang membantu menjayakan tinjauan ini dengan memberikan maklumat kepada DOSM. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.dosm.gov.my. Portal DOSM dan URL https://bit.ly/PocketStatsS1 2022 kedua-duanya menyediakan akses kepada PocketStats, yang merupakan satu lagi penerbitan statistik ekonomi dan sosial yang diterbitkan oleh DOSM. PocketStats termasuk maklumat suku tahunan dan tahunan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button